Vedtægter

 

 download

 

Vedtægter for ”MC-turklubben Ho Bugt

§ 1 Foreningens navn 
1. Foreningens navn er "Mc-turklubben Ho Bugt". 
2. Foreningen er stiftet den 06. oktober 1998. 
3. Foreningens hjemsted er 6840 Oksbøl. 

§ 2 Formål 
1. Foreningens formål er at samle medlemmerne omkring turkørsel på motorcykel. At samle medlemmer til sammenkomster og arrangere kortere og længere fællesture, samt arbejde for øget interesse for motorcyklisme og gavne motorcyklismens sag. 
 
§ 3 Medlemmer 
1. Som medlemmer kan optages alle ejere og brugere af motorcykel, uanset dennes størrelse, hvis den lovligt kan føres med en hastighed af min. 70 km/t. 
2. Medlemskabet er gyldigt når der er betalt kontingent. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved eventuel udmeldelse. 
3. Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for foreningens forpligtelser. Kun den til enhver tid tilstedeværende foreningsformue hæfter for disse. 
 
§ 4 Ordinær generalforsamling 
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen holdes et centralt sted i området. 
2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse sker ved e-mail eller brev til
hvert medlem der ikke har e-mail adresse.
 
3. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: 
4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, med efterfølgende afstemning, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger inden generalforsamlingen. Sager der ikke er optaget på dagsordenen kan ikke sættes under afstemning. 
 
a) Valg af dirigent 
b) Formandens beretning 
c) Fremlæggelse af regnskab og budget, samt fastsættelse af kontingent. 
d) Valg af bestyrelse og suppleanter 
e) Valg af 2 uvildige revisorer 
f) Indkomne forslag til generalforsamlingen (herunder ændringer til vedtægter, m.m.) 
g) Eventuelt. Herunder kan der ikke sættes forslag under afstemning.

5. Hvert medlem har én stemme. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning finder sted hvis generalforsamlingen ønsker det. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
Beslutning om ophævelse af foreningen kræver at 3/4 af medlemmerne stemmer herfor. 
6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
7. Der skal laves referat fra generalforsamlingen. 
   
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 
1. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller 1/4 af samtlige medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt forlanger det, med angivelse af de spørgsmål der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal herefter holdes senest 6 uger efter begæringen. Der indkaldes med samme varsel som til ordinær generalforsamling. 
2. Forslag om opløsning af foreningen skal behandles på én ekstraordinær indkaldt generalforsamling, hvor alene dette punkt behandles, og hvor min. 3/4 af de medlemmer der har ønsket foreningens opløsning giver møde. 
 
§ 6 Klubbens ledelse 
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med formand, sekretær og kasserer. 
3. Bestyrelsen vælges for en toårig periode, således at 2 medlemmer er på valg i lige år, og 3 i ulige år. 
4. Suppleanter og revisorer vælges for et år. 
5. Der holdes møde så ofte som formanden eller to af bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre medlemmer inkl.. formanden er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
6. Klubben tegnes af formanden, og i dennes fravær af kassereren. 
7. Der skal føres referat ved bestyrelsesmøderne. 
8. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis forhold og adfærd har vist sig at være uforenelig med medlemmernes berettigede krav på ordnede forhold. 
 
§ 7 Regnskabet 
1. Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. 
2. Regnskabet skal være afsluttet og godkendt af de på generalforsamlingen valgte revisorer samt afleveret til bestyrelsen senest den 15. januar. 
3. Kontingent indbetales til foreningens konto i det af bestyrelsen valgte pengeinstitut. 
4. Kontingent fastlægges på den årlige generalforsamling og forfalder til betaling senest den 15. januar. 
5. Er et medlem mere end 3 måneder i restance regnes medlemmet for udmeldt af foreningen. 
6. For at være stemmeberettiget på årets generalforsamling, skal kontingent være betalt på eller inden dagen for generalforsamlingen.

§ 8 Foreningens opløsning 
1. Foreningen kan kun opløses efter forslag fra bestyrelsen eller hvis min. 1/2 af medlemmerne ønsker det. Opløsning kan kun vedtages på en med dette formål ekstraordinær indkaldt generalforsamling. 
2. I tilfælde af foreningen ønskes opløst, skal indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, indeholde begrundet forslag til hvad der skal ske med foreningens eventuelle formue. 
3. Den opløsende generalforsamling træffer endelig afgørelse om anvendelsen af klubbens eventuelle midler, idet disse ikke kan tilfalde medlemmerne, men skal anvendes til formål, der er beslægtet med klubbens formål. 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 06. oktober 1998 i RAGU-Kursuscenter, Oksbøl. 
Ændret på generalforsamlingen 5. okt. 1999. 
Ændret på generalforsamlingen 5. okt. 2000. 
Ændret på generalforsamlingen 5. feb. 2002 
Ændret på generalforsamlingen 25.feb. 2009
Ændret på generalforsamlingen 27.feb. 2013